Semalt: Sahypa çykaryjy - Bu guralyň peýdalary

Web sahypasy çykaryjy, iň gowy we ygtybarly maglumatlary çykarmak gurallaryndan biridir. Sahypaňyzy bölekleýin ýa-da dolulygyna göçürip almaga mümkinçilik berýär we derrew peýdaly maglumatlary ýok edýär. Dürli web sahypalarynda gezip bilersiňiz we wezipeleriňizi ýerine ýetirmek üçin internet birikmesi gerek däl. Web sahypasynyň ekstraktorynyň iň ajaýyp peýdalary aşakda beýan edildi.

Kimono Labs we ParseHub üçin gowy alternatiwa:

“ParseHub” we “Kimono Labs” iki sany giňişleýin web gyryş guralydyr. Bu hyzmatlardan peýdalanmak üçin esasy programmirleme ýa-da kodlaşdyrmak endikleriňiz bolmaly. Kimono Labs we ParseHub-dan tapawutlylykda, Web Extractor çylşyrymly web sahypalaryndan maglumatlary gyryp biler we Python, PHP, Ruby we C ++ ýaly dilleri öwrenmegiňizi talap etmeýär. Şeýlelikde, bu gural programmistler we programmist däller üçin ajaýyp. Web sahypasy ekstraktory bilen tutuş web sahypasyny gyryp, belli bir mazmuny (fleş animasiýa SWF, JPG we PNG suratlary) derrew gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Maglumat göçürilenden soň, ony awtonom görnüşde görüp bilersiňiz ýa-da hiç wagt öz web sahypaňyza ýerleşdirip bilersiňiz.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs:

Web Extractor, ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we göçürilen resminamalary aňsatlyk bilen saýlamaga mümkinçilik berýär. Mugt wersiýasy 30 günlük synag bilen üpjün edilýär we 10 000-e çenli faýl göçürip almaga mümkinçilik berýär. Bu programma üpjünçiliginiň tölegli görnüşi orta we iri kompaniýalar üçin amatly. Tölegli wersiýasyna girmek üçin kän pul tölemeli däl.

E-poçta salgylaryny göçüriň:

Köp sanly saýtdan e-poçta salgylaryny çykarmak isleseňiz, Web Extractor saýlamaly. Bu gural bilen peýdaly maglumatlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz we hil taýdan eglişik etmegiň zerurlygy ýok. Iň ygtybarly we ygtybarly gurallaryň biridir. Programma üpjünçiligi okalýan we ulalýan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär. Dürli web resminamalaryny gyryp, sanlyja minutda e-poçta salgylaryny alyp bilersiňiz.

Maglumatlary laýyk formatda saklaň:

CSV, TXT ýa-da JSON görnüşinde alnan maglumatlary ýatda saklap ýa-da awtonom ulanmak üçin göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Alterna-da bolmasa, “Web Extractor” döwülen maglumatlaryňyzy öz maglumatlar bazasynda saklaýar we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Bu hyzmat okalýan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär we web mazmunyňyzdaky ähli ownuk ýalňyşlyklary düzedýär. Tölegli wersiýasy bilen mümkin boldugyça köp web sahypasyny gyryp bilersiňiz.

Maglumatlaryňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşyň:

Web Extractor bilen maglumatlaryňyzy e-poçta ýa-da sosial media arkaly dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Bu programmanyň özboluşly aýratynlyklaryndan biridir. Web Extractor import / eksport opsiýasyny hödürleýär we gyrylan faýllaryňyzy göni ýoldaşlaryňyza iberip bilersiňiz. Şeýle hem maglumatlary talaplaryňyza görä göçürip, göçürip ýa-da redaktirläp bilersiňiz. Web sahypasy Extractor, maglumatlaryňyzy Box.net, Google Drive we Excel sahypalarynda hem saklaýar.

Bu gural ajaýyp tizlikde işleýär we siziň üçin peýdaly maglumatlary ýygnaýar. Beýleki maglumat çykaryjylardan tapawutlylykda, “Web Extractor” dinamiki mazmuny ýok etmek we bir wagtyň özünde dürli işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir. Hünärmenler we hünärmen däller üçin amatly.

mass gmail